اون

… و من دیدم که سوزن قرمز رنگ عشق رو کجا زد! ولی اون نفهمید که من چرا یه سوزن قرمز رنگ عشق دیگه رو اونجا زدم! اون نمیدونه که ۳۰۹امین روز من کجا حس کردم که عاشق شدم!

نمی‌تونم توصیفش کنم فقط حس کردم خیلی بی‌خود جهت می‌خوام نگاهش کنم… و می‌خواستم این نگاه کردنه هیچ وقت تموم نشه!