اون

نمی‌دونم آیا حقیقتا نیاز به این صفحه هست یا نه؟

ولی می دونم یه روز میشه. حالا شاید اون نه ، یکی دیگه … ولی مطمئنا هست. یعنی باید باشه!

خلاصه این که این جا مال من نیست. مال اونه!